English | Russian | Spanish | French
 

linkdin01facebook01

30/5/14 - פוליגרף קביל בבתי המשפט ובית הדין האזרחי

פוליגרף קביל בבתי המשפט ובית הדין האזרחי. השופט יקואל ציין כי לאחר שצדדים בסכסוך אזרחי הגיעו להסכמה שבדיקת הפוליגרף תכריע בסכסוך. נטיית בתי המשפט היא לא לאפשר להם לחזור להסכמה זו